Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Is de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand onjuist (te hoog of te laag!)

vastgesteld door de gemeente? Maak dan gebruik van de professionele

hulp van het WOZ-taxatieteam-Achterhoek en de juridische kennis van 

WOZCONTRATAX om bezwaar te maken. Kosteloos voor u!

 

 

Hoe kan dat, kosteloos?

Het werkt als volgt. Tegelijk met het bezwaar wordt de gemeente gevraagd om een kostenvergoeding voor het inschakelen van de professionele hulp. Als het bezwaar (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, zal de gemeente deze kostenvergoeding uitkeren.

Dit kan uiteraard voor uw eigen pand, maar ook voor het pand van uw buren, vrienden, familie, collega's.

 

Wat gebeurt er als het bezwaar ongegrond wordt verklaard?

We overleggen dan met u of beroep zinvol is. Hieraan zijn kosten verbonden, het zogenaamde griffierecht (2016: € 46). Wordt alsnog het bezwaar gegrond verklaard, dan wordt het griffierecht terugbetaald.

 

Wat moet u doen om gebruik te maken van de diensten van WOZCONTRATAX?

Voordat de procedure opgestart wordt, wil WOZCONTRATAX informatie van u hebben: een kopie van de beschikking en een kopie van het laatste taxatieverslag (+ ook graag het voorlaatste). Deze taxatieverslagen kunt u opvragen bij de gemeente (rechtstreeks of via DigiD, of is al bij de beschikking gevoegd). Hierin staat in het kort hoe de waarde van uw pand is opgebouwd en met welke andere panden uw pand is vergeleken. Verder dient u argumenten te geven waarom de waarde volgens u onjuist is. Om u bij dit laatste te helpen, kunt u hieronder een lijst van mogelijke argumenten inzien. Ook willen we van u een machtiging, waarin u ons machtigt om namens u bezwaar te maken. We sluiten ook een opdrachtovereenkomst.

 

Wordt elke aanvraag direct behandeld? 

Nee, want WOZCONTRATAX kan van mening zijn dat de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde niet onjuist is, of dat er sprake is van een drempelgeval; zie verderop. Als dit zo is, vindt er overleg met u plaats. Anders wordt er een afspraak gemaakt voor een taxatie van het pand. Van deze taxatie wordt een rapport gemaakt, waarin de argumenten voor bezwaar uitgediept worden. Het rapport wordt met het bezwaar meegezonden naar de gemeente.

  

Belangenafweging; drempelgeval

Een bezwaarprocedure brengt kosten met zich mee en vergt tijd en energie, zowel voor WOZCONTRATAX als voor de gemeente. Het belang van een kleine verandering in de WOZ-waarde, hoewel wettelijk gerechtvaardigd, weegt dan niet op tegen de kosten en moeite voor een normale procedure. Als zodanig hanteert WOZCONTRATAX een drempel met betrekking tot een minimaal te realiseren verandering. Met andere woorden, het belang van u als klant moet in een redelijke verhouding staan tot de kosten. WOZCONTRATAX bekijkt dit van geval tot geval. Als er bijvoorbeeld sprake is van een pand dat op grond van een erfenis in een boedel valt, kan een heel kleine verandering toch al voldoende belang opleveren. Ook voor een pand dat belastingtechnisch in box 3 valt, rechtvaardigt een kleine verlandering al een bezwaarprocedure.

Is er sprake van een terechte verandering, maar lager dan de drempel, dan spreken we van een drempelgeval. Ook hiervoor hebben we een goede oplossing, zodat er toch een verkorte procedure opgestart kan worden.

 

Wat is nieuw in 2016?

Nieuw in 2016 is dat er ook bezwaar gemaakt kan worden tegen een te lage WOZ-waarde. Dat zal meestal niet interessant zijn, omdat dit mogelijk tot een hogere belasting leidt, maar voor iemand die zijn pand wil verkopen, kan een te lage WOZ-waarde nadelig zijn in verband met de verkoop. Een potentiële koper zal niet graag een hogere vraagprijs dan de WOZ-waarde willen betalen. Ook kan een hogere WOZ-waarde van invloed zijn bij een renteherziening of oversluiting van de hypotheek. Zelfs in verband met de erfbelasitng kan een hogere WOZ-waarde gunstig zijn bij het bepalen van de erfdelen van de kinderen.

Ook nieuw is dat huurders van sociale huurwoningen bezwaar kunnen maken.

 

Verder besteden we speciale aandacht aan agrarische objecten; het is gebleken dat veel gemeenten daar de afgelopen jaren vaak veel te hoge WOZ-waarden heeft vastgesteld.

 

Kunt uzelf ook rechtstreeks bezwaar maken bij de gemeente? 

Ja, dat kan zeker, maar is niet echt slim. Om principiële redenen is de gemeente niet echt geneigd om uw bezwaar gegrond te verklaren. Immers, zij gaat er vanuit dat de door haar vastgestelde waarde correct is (het zou wat zijn als dat niet zo is!). Zij heeft u geen voorstel gedaan, maar een beschikking gestuurd. Daarbij staat u als leek tegenover een professionele partij. Daarentegen kunnen wij voor u uw argumenten op de meest effectieve wijze naar voren brengen. Mogelijk zien onze taxateurs nog andere factoren die een verdere verandering rechtvaardigen. Factoren die de gemeente ook niet kent of zelf niet naar voren zal brengen. Kortom, het is beter om direct professionele hulp in schakelen en niet eerst zelf (een deel van) het kruit te verschieten. Ook is er geen kostenvergoeding als uzelf bezwaar maakt.

 

Lijst met mogelijke argumenten om uw bezwaar te ondersteunen

De volgende lijst is met zorg samengesteld, maar pretendeert niet volledig te zijn. Mogelijk dat er toch punten in zitten, waar u niet aan gedacht heeft. We werken ‘van buiten naar binnen’. Dus eerst de omgeving van het pand.

 

Zijn er bijzondere negatieve aspecten van uw wijk/buurt? Te denken valt aan: 

-verkeersoverlast: geluid; trillingen
-anderszins geluidsoverlast
-parkeeroverlast i.v.m. winkels, sportaccommodaties, scholen
-hangplekken voor jongeren/ouderen
-imago van de wijk/buurt
-zijn er veel huurwoningen in de omgeving
-hondenuitlaatterrein nabij uw woning
-hoogspanningsleidingen
-storende bedrijfsactiviteiten nabij

 

Met betrekking tot de grond kan het volgende opgemerkt worden: 

-vorm en grootte van de kavel(s); klopt dit met wat er op het taxatieverslag van de gemeente staat
-is er sprake van erfdienstbaarheid, bijvoorbeeld een recht van overpad t.b.v. de buren
-is er sprake van een vrijstelling
-is er sprake van verontreiniging

 

Tenslotte het pand zelf: 

-is er sprake van achterstallig onderhoud of gedateerdheid; algemeen: hoe is de staat van onderhoud
-zijn er bouwgebreken
-is er een inefficiënte indeling
-is er sprake van een matige of slechte energieprestatie
-zijn er asbesthoudende materialen aanwezig, bijvoorbeeld dakbeschot of golfplaten

 

Uiteraard is ook belangrijk hoe de waarde van uw pand zich verhoudt tot andere panden

 

We werken met een team van 4 taxateurs en een jurist. Ons werkgebied is de Achterhoek.

 

Mail ons uw opdracht en we gaan aan de slag!

 

WOZCONTRATAX 

 

Ompertsestraat 17  7045 AJ Azewijn  KvK 52026388 

 

Ir. Berend Lebbink, makelaar o.g. en (WOZ-)taxateur 

ingeschreven in de kamer WOZ van VastgoedCert

 

M: 06 20316409    I: www.wozcontratax.nl   E: bezwaar@wozcontratax.nl